Polityka Prywatności

– informacja dla Użytkowników strony w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych:

 

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L 119 z 04.05.2016 str. 1) zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), zwanej dalej „Ustawą” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  ASYGNACJA Sp. z o.o z/s w Koninie (ul. Kolejowa 8/32, 62-510 Konin) – dalej zwana Administratorem danych, jak również nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty niewchodzące w skład naszego przedsiębiorstwa, ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy.
 2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod w/w adresem lub pisząc na adres mailowy kontakt@pocztajm.pl .
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w zakresie marketingu własnego naszej firmy taką podstawą prawną jest tzw. uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków fiskalno-księgowych (np. wystawienia faktury) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją naszych usług (realizacją umowy), celów wynikających z przepisów prawa, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, w tym działań marketingowych.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 7. W przypadku przekazywania państwa danych w/w podmiotom (tzw. Procesorom), warunkiem takiego powierzenia danych jest wcześniejsze pisemne zobowiązanie się procesora do ich przetwarzania w sposób bezpieczny, tj. w zgodzie z wymogami RODO.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.
 10. Macie Państwo prawo do:
  1. Żądania dostępu do Państwa danych osobowych.
  2. Sprostowania Państwa danych – jeśli są błędne lub nieaktualne.
  3. Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  4. Przeniesienia danych do innego administratora.
  5. Zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
  7. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
 11. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
formularz kontaktowy

  lub wypełnij formularz: