Regulamin strony internetowej

Finansowanieprocesow.pl

 

1

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny na stronie: https://finansowanieprocesow.pl umożliwiający przesłanie zapytania do Asygnacja,
  3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie http://finansowanieprocesow.pl/sklep/ umożliwiający zakup usług świadczonych przez Asygnacja,
  4. Klient (Użytkownik) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Asygnacja niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  7.  Usługa – usługa świadczona przez Asygnacja będąca przedmiotem Umowy zawartej między Klientem a Asygnacja;
  8. Regulamin – niniejszy regulamin;
  9. Sklep Internetowy – sklep internetowy spółki Asygnacja dostępny pod adresem: https://finansowanieprocesow.pl/sklep
  10. Usługodawca –
   ASYGNACJA Sp. z o.o z siedzibą w Koninie, ul. Kolejowa 8/32, 62-510 Konin, nr KRS: 0001060922.
  11. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe, jak również inne informacje związane z działalnością Asygnacja;
  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  13. Umowa – mowa o świadczenie usług przez Asygnacja, w tym umowa, której przedmiotem jest usługa polegająca na sfinansowaniu przez Asygnacja kosztów procesu dochodzenia przez Użytkownika roszczeń, zawierana pomiędzy Asygnacja a Użytkownikiem.
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem strony lub innych środków komunikowania się pozwalających na utrwalenie oświadczenia, zmierzające do zawarcia z Asygnacja umowy.

 

2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez ASYGNACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Kolejowa 8/32, 62-510 Konin, nr KRS: 0001060922 (zwaną również w niniejszym regulaminie Asygnacja), strona internetowa: https://finansowanieprocesow.pl (dalej jako „strona internetowa” lub „strona”), w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz odpowiedzialność Asygnacja.
 2. Strona internetowa, z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki zewnętrzne (zwana dalej: Stroną) jest prowadzona przez Asygnacja.
 3. Strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Odesłania takie nie oznaczają powiązań Strony z innymi stronami.
 4. Użytkownik Strony wyraża zgodę na korzystanie z niej w oparciu o niniejszy Regulamin, a Wejście na Stronę oznacza zaakceptowanie zasad opisanych w Regulaminie.
 5. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień zawartych w Regulaminie jest proszony o niekorzystanie ze Strony.
 6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 7. Za pośrednictwem Strony użytkownik może skorzystać z innych stron internetowych udostępnianych przez osoby trzecie.
 8. Regulamin określa także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z możliwością nabywania usług świadczonych przez Asygnacja, za pośrednictwem Strony – pod adresem https://finansowanieprocesow.pl/sklep , w tym umów o finansowanie kosztów procesu dochodzenia roszczeń, w tym zasady i tryb wykonywania przez Kupującego, będącego Konsumentem, prawa odstąpienia od umowy.
 9. Akceptacja Regulaminu jest konieczna do zawarcia drogą elektroniczną Umowy z Asygnacja, której przedmiotem jest świadczenie usług oferowanych przez Asygnacja.
 10. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://finansowanieprocesow.pl/ prowadzony jest przez spółkę ASYGNACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (ul. Kolejowa 8/32, 62-510 Konin) NIP: 6653060660, REGON: 526481966, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0001060922,
 12. Z Asygnacja (Sprzedawcą) można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres kontakt@pocztajm.pl lub wykorzystując formularz kontaktowy a także telefonicznie, pod numerem: +48 516 107 170.

3

Procedura zawarcia umowy o świadczenie usług

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Asygnacja należy złożyć Zamówienie za pomocą strony lub w inny utrwalony sposób (np. w trakcie rejestrowanej rozmowy telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 2. Składając zamówienie za pomocą Strony, Użytkownik korzysta z formularza zamówienia. Formularz Zamówienia jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza zamówienia, a ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia albo rezygnacji ze złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma od Asygnacja – drogą elektroniczną lub w formie papierowej (listem poleconym) projekt umowy o świadczenie usług, określający szczegółowo między innymi: zakres świadczonej usługi, warunki jej świadczenia oraz koszt.
 4. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika warunków umowy i doręczenia Asygnacja (podpisanego elektronicznie lub podpisem tradycyjnym) egzemplarza umowy, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości dokonania płatności za usługę.
 5. Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem strony, przechodząc do procedury płatności dostępnej po przyciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” lub za pośrednictwem otrzymanego od Asygnacja linku do procedury płatności.
 6. Umowa między Użytkownikiem a Asygnacja zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Użytkownika.
 7. Ceny za świadczone przez Asygnacja usługi jest uwidoczniona na stronie przy danym Produkcie w złotych polskich oraz w zawartej umowie i zawiera wszelkie należne cła i podatki.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Asygnacja faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 9. Asygnacja przystępuje do realizacji usługi niezwłocznie – nie póżniej niż w terminie 7 dni roboczych – od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Asygnacji wynagrodzenia uiszczonego przez Użytkownika. W przypadku, w którym wynagrodzenie – zgodnie z zawartą umową – jest płatne w ratach, Asygnacja przystępuje do realizacji usługi w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Asygnacji pierwszej raty wynagrodzenia.
 10. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. Strony jednak zgodnie ustalają, że w przypadku uzyskania na rzecz Użytkownika dochodzonego przez niego roszczenia albo wydania prawomocnego / ostatecznego roztrzygnięcia sądu lub innego właściwego organu/podmiotu definitywnie kończącego proces jego dochodzenia i wywiązania się przez Użytkownika z ciążących na nim na podstawie niniejszej umowy zobowiązań, umowa ulega rozwiązaniu.

4

Stosowana procedura rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność za jakość

 1. Asygnacja jest zobowiązana do świadczenia usług z należytą starannością, w zgodzie z niniejszym regulaminem, zawartą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Asygnacja względem Użytkownika, są określone treścią zawartej Umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Użytkownik będący konsumentem może złożyć reklamację, na przykład:
  • pisemnie na adres: ASYGNACJA Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8/32, 62-510 Konin
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pocztajm.pl
 1. Asygnacja ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia, Asygnacja zwróci się do Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji, o ich uzupełnienie, przy czym Asygnacja zobowiązana jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania.
 1. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zaleca się wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Użytkownika, danych kontaktowych Użytkownika składającego reklamację.
 2. Odpowiedź na reklamację Asygnacja przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

5

Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika na Stronie jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 3. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.
 1. Udostępnienie informacji lub materiałów Asygnacja jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie tych informacji przez Asygnacja.

6

Newsletter

 1. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji od Asygnacja, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych.
 2. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne.
 3. Zawarcie umowy na świadczenie Usług Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Asygnacja wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub poprzez przesłanie informacji Asygnacja o chęci rezygnacji, na przykład za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

7

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych, a także do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezbędne jest:

 • posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge;
 • dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

 

8

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, Umowy, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Asygnacja oraz osób trzecich.
 3. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i nie przekazywać treści o charakterze bezprawnym.

9

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy zawartej z Asygnacja, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w regulaminie.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Asygnacja o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • pisemnie na adres: ASYGNACJA Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8/32, 62-510 Konin,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pocztajm.pl
 4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

10

Ochrona praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do Strony oraz jej elementów, w tym także elementów graficznych, baz danych oraz programów i prawa do tych dokumentów należą do spółki Asygnacja.
 2. Korzystanie ze Strony nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do strony ani jej poszczególnych elementów.
 3. Prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na Stronie stanowią własność Asygnacja, chyba że materiały te są używane przez Asygnacja zgodnie z innymi przepisami.
 4. Kopiowanie, drukowanie, pobieranie informacji ze Strony możliwe jest jedynie w celach informacyjnych oraz innych przewidzianych obowiązującym prawem i w ramach przewidzianych przez prawo.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie treści umieszczonych na Stronie, w szczególności znaków towarowych lub innych oznaczeń w celach komercyjnych, a także modyfikowanie Strony lub wykorzystywanie treści do konstrukcji innych stron internetowych, blogów bądź opracowań o charakterze komercyjnym.

11

Treść strony

 1. Strona udostępnia treści o charakterze informacji prawnej i są one zebrane z najwyższą możliwą starannością. Informacje te nie stanowią wiążącej interpretacji prawnej, a korzystanie z nich przez Użytkowników powinno odbywać się z ostrożnością wymaganą od każdego uczestnika obrotu prawnego.
 2. Informacje wskazane powyżej nie mogą w szczególności być wyłączną podstawą decyzji mających na celu nawiązanie stosunku prawnego bądź dochodzenie swoich praw przed organami administracji, sądami bądź innymi instytucjami.
 3. Asygnacja zwraca uwagę, że na Stronie można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Asygnacja podejmie działania w celu ich oznaczenia, jednakże z uwagi na specyfikę sieci internetowej nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do takich treści.
 4. Asygnacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące powstać w wyniku korzystania
  z informacji zawartych na Stronie oraz w wyniku utraty danych spowodowanych awarią sprzętu i oprogramowania.
 5. Asygnacja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika informacji zawartej na Stronie w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. oraz za jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem.

 

12

Zmiana Regulaminu / Pozostałe postanowienia

 1. Asygnacja uprawniona jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
 • konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
 • konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
 • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
 • zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
 • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
 • zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
 • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 • przeciwdziałanie nadużyciom;
 • zmiany warunków korzystania ze Strony, mającej na celu poprawę obsługi Klientów.
 1. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem: https://finansowanieprocesow.pl/regulamin-strony-internetowej/ w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego ogłoszenia na Stronie i może ulec zmianom, które będą wchodziły w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie.

13

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących strony, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

 

formularz kontaktowy

  lub wypełnij formularz: